Softwarové produkty LESK a M2 tvoří komplexní řešení řízení onkologické péče od vedení karty pacienta přes řízení a dokumentaci radioterapické léčby až po řízení ředění chemoterapie.


LESK

Moduly pro podporu přípravy cytostatik

Centrální příprava cytostatik je založena na aseptické přípravě nitrožilně podávaných léků připravovaných ze sterilních meziproduktů s důrazem na aplikaci specifických postupů vyplývajících z povahy cytotoxických léčivých přípravků. Není zde možné obejít se bez napojení na informační systémy a logistiku. Úzká splupráce v multidiscipli­nárním týmu složeném z farmaceutů, onkologů, farmaceutických asistentů, zdravotních sester, informačních techniků apod. je klíčová.

Softwarový produkt LESK fy. MEDORO s.r.o. slouží k uvedému propojení procesu ředění cytostatik s ostatními systémy prostřednictvím softwarové podpory přípravy cytostatik na oddělení centrální přípravy cytostatik (OCPC).

Základní vlastnosti:

Celý systém je řešen modulárně tak, aby bylo snadnější reagovat na specifické požadavky zákazníka. Speciální HW v podobě pracovních terminálů umístěných přímo v izolátorech umožňuje snadnou identifikaci a kontrolu používaných léčiv přímo na místě jejich ředění při dodržení stávajících desinfekčních postupů. Následná evidence použitých léčiv a jejich vazba na pacienta je snadno sledovatelná během jejich průchodu celým systémem až na místo podání.

Uvedené možnosti výrazným způsobem zvyšují bezpečnost pacienta, snižují riziko chyby v přípravě cytostatik, riziko chybné dávky, záměny pacientů apod. a zároveň umožňují snadné sledování parametrů, které byly doposud sledovány často pouze manuálně (podaná šarže apod.)

Modul objednávání zdravotnického materiálu

Modul je zaměřen na objednávání zdravotnického materiálu z oddělení do centrálního skladu SZM. Z něj pak putují objednávky k jednotlivým dodavatelů. Modul implementuje celý proces od žádanky až po elektronické objednání u dodavatele včetně schvalování a sledování limitů, nákladů jednotlivých oddělení.

Modul monitoringu teplot

Modul je zaměřen na záznam a zpracování dat z teploměrů.


M2 - Onkologický informační systém

OIS M2 je onkologický informační systém, který poskytuje personálu onkologických oddělení komplexní informační servis. Práce v M2 je rozdělena do tří základních úrovní – lékařská úroveň, úroveň statistiky a management a administrátorská úroveň.

Lékařská úroveň

Modul Kartotéka je páteřní modul pro správu pacientů. Pomocí tohoto modulu můžeme vkládat a spravovat v systému pacienty, Modul se stará o zobrazení veškerých informací o léčbě (lékařskou anamnézu, lékařské zprávy a záznamy, koordinace mezi různými vyšetřeními) a slouží jako rozcestí mezi ostatními moduly (RT a CHT léčba). V modulu jsou nadefinovány různé tiskové sestavy pro žádanky na různá vyšetření (CT, MR, MRS a mnoho dalších). V modulu Kartotéka je také možné evidovat u jednotlivých pacientů regulační poplatky a lékařské záznamy (různé druhy fotodokumentace či laboratorních výsledků).

Lékařské zprávy, které lze v tomto modulu vytvářet a editovat, jsou přizpůsobeny onkologické praxi. Lze zaznamenat jednu primární diagnózu a libovolný počet vedlejších diagnóz, které je dále možno specifikovat u nádorové léčby TNM (popřípadě pTNM) klasifikací. Strukturu zpráv lze snadno pozměnit a bez větších problému může administrátor vytvořit nový typ zprávy, který bude lépe vyhovovat konkrétnímu pracovišti.

Stejně jako jsou onkologii přizpůsobeny lékařské zprávy, je přizpůsobena i anamnéza (rozšíření o položky Styk s karcinogeny, předchozí ozařování či předchozí chemoterapie).

Modul Radioterapie je vytvořen tak, aby údaje o radioterapeutické léčbě byly shromážděny na jednom místě a aby byly lehce přístupné jak z centrální karty pacienta (modul Kartotéka), tak ze seznamu Radioterapeutických pobytů. V samotné kartě pobytu můžeme nalézt základní informace o pobytu, jako je typ pobytu (ambulantní x hospitalizovaný), začátek a konec pobytu, odesílající lékař, údaje o poslední změně a zprávu o pobytu, která obsahuje údaje mimo jiné o primární onemocnění, RT rozvahu, nálezy, stupně bolesti nebo informovanosti pacienta. Karta RT pobytu slouží jako rozcestí mezi Ozařovacími protokoly, ve kterých jsou uloženy informace o konkrétní léčbě ozařováním, čili shromažďují informace o RT plánech (OIS M2 nabízí snadný import plánu z PACS serverů). V ozařovacím protokolu lze konfigurovat frakce, takže docílíme snadného přehledu o léčbě pacienta.

OIS M2 v modulu Kartotéka také umožňuje zobrazit seznam sledovaných struktur. V jedné tabulce může uživatel vidět seznam všech sledovaných struktur a pod tabulkou zobrazí graf průběhu dávek v jednotlivých strukturách.

Nenádorová RT se v pojetí OIS M2 liší v tom, že lze detailněji plánovat léčbu ozařováním. Zatímco v nádorovém RT pobytu je počítáno s tím, že pacient je ozařován každý den po dobu celkového počtu frakcí, který mu byl naordinován v RT plánu. U nenádorové RT je počítáno s tím, že ozařování není spojité a systémy v tomto modulu toto ctí a přizpůsobují tomu práci. Hrubý rozpis frakcí lze získat importem plánu z předem definovaných templatů a později lze detailně definovat datum každé frakce.

V ozařovacím protokolu také nalezneme formuláře pro lékařské vizity a přístrojové simulace.

Modul chemoterapie slouží k evidenci aplikací léčby chemoterapie. Je postaven na předem definovaných protokolech, kde je možné definovat typy a dávky různých léčiv. V protokolu chemoterapie lze nadefinovat nejrůznější vlastnosti a kontrolní mechanizmy (ředit do x ml do tělesného povrchu 1, poté y ml, definovat alternativy k přípravkům premedikace a mnoho dalšího).

Samotná léčba je strukturována tak, že nejvyšší stupeň struktury je CHT pobyt. Dalším stupněm je linie, následuje cyklus a poslední stupeň je protokol. Obecně platí, že jeden pacient může mít libovolný počet CHT pobytů, CHT pobyt může mít libovolný počet linií a linie může mít libovolný počet cyklů a cyklus obsahuje právě jeden protokol. Záleží tedy na jednotlivých zařízeních, jakou zvolí organizaci zobrazování a spravování dat.

Přehled léčby je pak možné zobrazit v tabulce, kde každý řádek obsahuje jeden aplikační den (v takovéto tabulce se potvrzují aplikace a zapisují další poznámky ohledně aplikace). Rychlejší přehled aplikačních dnů nabízí kalendář, kde uživatel může rychle vidět, kdy a co bylo aplikováno.

Modul Chemoterapie mimo jiné nabízí možnost správy jednotlivých aplikačních lůžek. Administrátor nadefinuje lůžka a v závislosti na léčbě lze pozorovat obsazenost lůžek a podle toho organizovat léčbu pacientů. Tento způsob má tu výhodu, že data nejsou obsažena po různých sešitech na jednotlivých oddělení, ale na jednom místě a sdílené mezi uživateli systému.

Úroveň statistiky a managementu

Tato úroveň systému slouží k převodu lékařských dat do čísel, které zajímají hlavně ekonomická oddělení nemocnic (s jistými výjimkami). V této úrovni najdeme mimo jiné přehled zasílajících lékařů, počet léčených diagnóz v daném období, počty odzářených frakcí v daném období, počty bodů rozdělených do jednotlivých pojišťoven, či počty bodů jednotlivých výkonů.

Další částí této úrovně je konfigurace pojišťoven a nasmlouvaných výkonů (co které pojišťovně lze vykazovat). Na této úrovní můžeme získaná data z léčby podrobit kontrole a na základě této kontroly lze vygenerovat dávky pro pojišťovny (systém kontroly kontroluje správnost frekvenčního omezení, Q omezení, hlídá správné diagnózy a kódy pojišťoven a hlídá, zda konkrétní výkon navázaný na ZULP obsahuje opravdu ZULP ).

V poslední řadě si na této úrovni mohou zaměstnanci v modulu pro výkaz práce vytvořit výkaz práce. V tomto modulu mohou sledovat vybrané dovolené a tisknout žádanku na zotavenou. Vše na jednom místě, bez nutnosti orientovat se ve více systémech.

Administrátorská úroveň

Tato úroveň je jakási „ovladovna“ celého systému. Administrátoři zde mohou definovat uživatelské role a s tímto spojenou definici přístupů. Mohou spravovat uživatelské účty, konfigurovat odbornost léčby, spravovat ozařovací přístroje, definovat a upravovat nové fronty na ambulanci (opět eliminace různých sešitů). Administrátoři dále mohou definovat nové typy lékařských zpráv a ovlivňovat jejich vzhled. Mohou zadávat předdefinované texty u jednotlivých částí lékařských zpráv. V této části se zadávají protokoly chemoterapie a spravují aplikační lůžka chemoterapie, kontrolují se zde číselníky léčiv a zasílajících lékařů a v neposlední řadě zde lze editovat nápovědu pro celý systém.